Ashi-Guruma


De-Ashi-Harai


Harai-Tsuri-Komi-Ashi


Hiza-guruma


Ko-Soto-Gake


Ko-soto-gari


Ko-uchi-gari


O-Guruma


Okuri-Ashi-Harai


O-Soto-Gari


O-Soto-Guruma


O-soto-otoshi


O-uchi-gari


Sasae-Tsuri-Komi-Ashi


Tsubame-Gaeshi


Uchi-mata "Höft Uchi-Mata"


Uchi-Mata "Ben Uchi-Mata"