Soto-Makikomi


Sumi-Gaeshi


Tani-Otoshi


Tomoe-Nage


Uki-Waza

Radbrytning


Ura-Nage


Yoko-Gake


Yoko-Guruma


Yoko-Otoshi


Yoko-Wakare


Yoko-Sumi-Gaeshi


Yoko-Tomoe-Nage